Kontakty

II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

IČO: 25027611
Adresa: Puškinova 80
463 12 Liberec 24
Telefon: 485 149 163
Mobil: 739 520 247
e-mail:
reditelka@mspreciosa-liberec.cz

Zřizovatel

Logo

Facebook

Aktuality

Z provozních důvodů bude provoz MŠ od 26.10. do 30.10. přerušen.

Podrobnější informace byly zaslány rodičům na e-mailové adresy.

Mimoškolní aktivity (kroužky) nebudou v MŠ ve školním roce 2020/2021 organizovány.

SCHŮZKY RODIČŮ

(mimo rodičů nově přijatých dětí)

se konají v úterý 15. září 2020 od 15.15 do 16.15 hodin v jídelně KD Preciosa.

 Program: organizace školního roku, akce, platby, školní řád, povinné předškolní vzdělávání, hygienická opatření. Z organizačních důvodů prosíme o účast pouze jednoho zákonného zástupce (bez dětí). Doporučujeme parkování před Kulturním domem Preciosa (300 m od MŠ). Vchod ze strany.

Vážení rodiče,

od úterý 1. září začínáme nový školní rok. Provozní doba mateřské školy bude opět od 6:00 do 16:30 hodin

Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření  a doporučení, stanovila ředitelka MŠ na základě doporučení MŠMT podmínky pro provoz školy, které jsou závazné pro všechny zúčastněné.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným opatřením:

Příchod do MŠ

 • Do MŠ přivádí a odvádí dítě jeden zákonný zástupce či jiná doprovodná osoba s rouškou. Vstup do MŠ s kočárky zakázán! 
 • Do MŠ přivádějte pouze děti zcela zdravé, rovněž doprovázející osoby nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění.
 • Po vstupu do MŠ následuje desinfekce rukou a dodržování respirační hygieny (distanční odstup).
 • Vstup do mateřské školy je omezen pouze na prostory vestibulu a šatny, kde se doprovod zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou.
 • Po převlečení dítěte a uložení věcí do skříňky předáte dítě ve vestibulu paní učitelce či jinému pověřenému zaměstnanci školy.
 • V šatní skříňce bude mít dítě 2 ks roušek v uzavíratelném, zřetelně označeném sáčku.
 • Poté bude následovat RANNÍ ZDRAVOTNÍ FILTR: předání informací mezi učitelkou a doprovodnou osobou a měření teploty.         
 • V případě příznaků respiračního onemocnění nebude dítě do kolektivu přijato! V případě alergie či astmatu je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, aby nedošlo k záměně s příznaky onemocnění COVID-19.
 • Děti budou po dobu pobytu v MŠ důsledně dodržovat osobní hygienu používáním antibakteriálních mýdel a gelů na ruce. Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně.
 • Dětem je zakázáno nošení hraček z domova. Výjimku mají nově přijaté děti po dobu adaptace.

Předávání dětí odpoledne

 • Pokud budou děti ve třídách, platí stejný způsob předávání jako ráno.
 • Po 16 hodině se z organizačních důvodů obě třídy spojují ve třídě Berušek.

Stravování

 • Vyzvednutí oběda pouze 1. den nemoci je možné od 11:45 do 12:00 hodin. Oběd vydáváme z hygienických důvodů v menu boxech. 

Vážení rodiče,
srdečně Vás zvu na informativní schůzku rodičů nově přijatých dětí do MŠ Preciosa, která se bude konat v pondělí 24.8.2020 v 15:00 ve třídě Berušek v budově školy. Předpokládaný konec v 16.30 hod. Prosím o účast bez dětí. Děkuji.

Jana Huková

Od 1.9.2020 se stanovuje výše stravného pro děti mateřské školy takto:

Přesnídávka + Oběd + Svačina = 61 Kč/měsíc. Měsíční záloha na stravné je 1.220 Kč.

Výše stravného je upravena na základě dodatku ke smlouvě o zajištění stravování s dodavatelem Školní jídelna GASTRON, Zuzana Vaníčková s.r.o.

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat o obnovení provozu mateřské školy od pondělí 1. 6. 2020.

Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření  a doporučení, stanovila ředitelka MŠ na základě doporučení MŠMT podmínky pro provoz školy, které jsou závazné pro všechny zúčastněné – Směrnice – podmínky provozu od 1.6.2020 ZDE

Dočasně bude omezena provozní doba od 6:00 do 16:00 hodin a počet dětí v jedné skupině nepřesáhne 15.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným opatřením:

1. Obecná kritéria – V souladu se znovuotevřením mateřských škol doporučuje MZ ČR ve spolupráci s MŠMT zohledňovat při rozhodování o návštěvě školy v souvislosti s ochranou zdraví obyvatel, dětí a zaměstnanců škol, zákonných zástupců a dalších osob žijících s nimi ve společné domácnosti, následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při  protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, zákonný zástupce nebo zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 2) – 8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte, v mateřské škole s tímto vědomím. S ohledem na současnou celosvětovou pandemii upozorňujeme, že žádné z následujících epidemiologických opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu koronaviru COVID-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách mateřské školy.

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce dítěte

 1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) u dítěte či v rodině

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v mateřské škole umožněna. Čestné prohlášení si prosím vytiskněte a odevzdejte podepsané paní učitelce před ranním zdravotním filtrem (bylo zasláno @).

2. Cesta do mateřské školy – Při cestě do mateřské školy a ze školy se všem zúčastněným doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména dodržení odstupů 2 m od ostatních osob.

3. Příchod do mateřské školy – Při příchodu nebude docházet ke shromažďování osob před školou. Zákonný zástupce dodrží při přivádění dítěte do mateřské školy odstup 2 m od ostatních osob. Pro všechny osoby nacházející se v areálu mateřské školy platí povinnost důkladného zakrytí úst a nosu. Do MŠ přivádí dítě jeden zákonný zástupce. V šatně se zdržuje pouze jeden zákonný zástupce – ostatní čekají před vchodem s dodržováním rozestupů.

4. Dezinfekce – Před vstupem do šatny je umístěna virucidní dezinfekce v dávkovači, kterou dospělé osoby i děti musí použít po příchodu do mateřské školy. Děti budou po dobu pobytu ve škole důsledně dodržovat osobní hygienu používáním virucidních mýdel a gelů na ruce. Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou mýdlem s virucidními účinky a to několikrát denně.

5. Ranní zdravotní filtr – Po příchodu dítěte do MŠ bude probíhat ranní zdravotní filtr – kontrola dítěte, zda nevykazuje příznaky virové COVID19 či jiné infekce, tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, vyrážka na chodidlech, průjem, zvracení, nauzea a zarudlé spojivky. Rodič počká na výsledek ranního filtru, který bude proveden třídní učitelkou nebo jiným pověřeným zaměstnancem školy. Výsledek filtru bude u každého dítěte zapsán do protokolu, kde se bude evidovat i případná změna zdravotního stavu dítěte. Nikdo s příznaky infekce nesmí vstoupit do školy.
Alergie – prevence záměny příznaků 
Jakmile rodiče sdělí učitelce, že dítě má alergii (vleklé rýmy, déletrvající kašel, opakující se sípavé dýchání, vznik kožních kopřivek nebo zvracení a průjem po  požití nějaké stravy či léku), musí být  přítomnost alergie prokázána tím, že je dítě odborně sledováno u lékaře, který má specializaci pro obor alergologie a klinické imunologie. Přinese třídní učitelce lékařskou zprávu, která bude součástí dokumentace dítěte – posudek o zdravotním stavu dítěte.  Při lékařsky nepotvrzené alergii (rýma, kašel) se bude v ranním filtru jednat o možný příznak virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do školky přijato.

6. Používání roušek – Rodič vybaví dítě do mateřské školy min. 2 ks podepsaných roušek na den pro případ, že se v MŠ vyskytne nákaza a tyto roušky odevzdá třídní učitelce k uložení do sanitačního boxu. Pokud v jedné roušce dítě přijde do školky, uloží si ji do sáčku a do šatní skříňky k odpolednímu použití. Dítě je způsobilé s rouškou manipulovat. Uvnitř budovy se mohou pohybovat děti i zaměstnanci bez roušky, nestanoví-li ředitelka školy s ohledem na výskyt rizikových faktorů mezi zaměstnanci jinak.

7. Pokud dítě během pobytu v MŠ začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit je do jiné místnosti a kontaktovat bezodkladně zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ a kontaktování pediatra. O podezření informuje ředitelka školy spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti ve skupině je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý stav indisponovaného dítěte.

8. Dětem je zakázáno nošení hraček z domova.  

9. Zákonný zástupce pravidelně sleduje aktuální zveřejňované informace na školním webu a na nástěnkách školy.

10. Zákonný zástupce je povinen sdělit mateřské škole aktuální telefonické spojení pro případ náhlého onemocnění dítěte.

11. Děti se v MŠ stravují běžným způsobem. Při vydávání stravy se dodržují zpřísněná hygienická pravidla na straně osob, které zajišťují přípravu a vydávání jídla. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

12. Úplata za předškolní vzdělávání a školské služby je vybírána obvyklým způsobem (za duben a květen bude školné kráceno).

Směrnici v plném znění najdete v záložce Dokumenty. Ta je pro všechny zúčastněné závazná s platností od 1. 6. 2020.

Děkuji Vám za pochopení a odpovědný přístup.

Jana Huková, ředitelka MŠ

Pro školní rok 2020/2021 k předškolnímu vzdělávání byly do MŠ Preciosa přijaty tyto děti:

1/2020

2/2020

4/2020

5/2020

6/2020

7/2020

11/2020

12/2020

13/2020

14/2020

15/2020

16/2020

17/2020

18/2020

19/2020

Vyvěšeno dne 25.5.2020

Jana Huková, ředitelka školy

 

Vážení zájemci o zápis do naší školy,

dostali jsme doporučení od Krajského úřadu Libereckého kraje na úpravu podmínek ohledně letošních zápisů do MŠ. Dle pokynů MŠMT mělo v době pandemie původně stačit vaše čestné prohlášení o očkování dítěte a kopie očkovacího průkazu. Dle správního řádu však nelze vydat rozhodnutí o přijetí dítěte bez potvrzení dětského lékaře.

Proto prosím vytiskněte FORMULÁŘ, nechte si jej potvrdit pediatrem a přiložte k ostatním dokumentům (žádost, kopie rodného listu – musí být odeslána do 11.5.).

Pokud by pediatr potvrzení nechtěl vystavit, přeruším správní řízení o přijetí do MŠ až do doby, kdy bude moci pediatr potvrzení vystavit a rodič pro zápis doložit.

Velmi se omlouvám za nastalé komplikace a děkuji za pochopení.

Jana Huková, ředitelka školy

 

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné  ZDE

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení   ZDE

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení (Tento díl žádosti slouží pro uplatnění nároku v případě převzetí péče o dítě jiným oprávněným)   ZDE