Zažili jsme

p1220343 p1040494 img_0121 IMG_2613

Kontakty

II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

IČO:25027611
Adresa:Puškinova 80
463 12 Liberec 24
Telefon:485 149 163
Mobil:739 520 247
e-mail:
reditelka@mspreciosa-liberec.cz

Zřizovatel

Logo

Facebook

Aktuality

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat o obnovení provozu mateřské školy od pondělí 1. 6. 2020.

Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření  a doporučení, stanovila ředitelka MŠ na základě doporučení MŠMT podmínky pro provoz školy, které jsou závazné pro všechny zúčastněné – Směrnice – podmínky provozu od 1.6.2020 ZDE

Dočasně bude omezena provozní doba od 6:00 do 16:00 hodin a počet dětí v jedné skupině nepřesáhne 15.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným opatřením:

1. Obecná kritéria – V souladu se znovuotevřením mateřských škol doporučuje MZ ČR ve spolupráci s MŠMT zohledňovat při rozhodování o návštěvě školy v souvislosti s ochranou zdraví obyvatel, dětí a zaměstnanců škol, zákonných zástupců a dalších osob žijících s nimi ve společné domácnosti, následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při  protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, zákonný zástupce nebo zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 2) – 8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte, v mateřské škole s tímto vědomím. S ohledem na současnou celosvětovou pandemii upozorňujeme, že žádné z následujících epidemiologických opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu koronaviru COVID-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách mateřské školy.

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce dítěte

 1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) u dítěte či v rodině

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v mateřské škole umožněna. Čestné prohlášení si prosím vytiskněte a odevzdejte podepsané paní učitelce před ranním zdravotním filtrem (bylo zasláno @).

2. Cesta do mateřské školy – Při cestě do mateřské školy a ze školy se všem zúčastněným doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména dodržení odstupů 2 m od ostatních osob.

3. Příchod do mateřské školy – Při příchodu nebude docházet ke shromažďování osob před školou. Zákonný zástupce dodrží při přivádění dítěte do mateřské školy odstup 2 m od ostatních osob. Pro všechny osoby nacházející se v areálu mateřské školy platí povinnost důkladného zakrytí úst a nosu. Do MŠ přivádí dítě jeden zákonný zástupce. V šatně se zdržuje pouze jeden zákonný zástupce – ostatní čekají před vchodem s dodržováním rozestupů.

4. Dezinfekce – Před vstupem do šatny je umístěna virucidní dezinfekce v dávkovači, kterou dospělé osoby i děti musí použít po příchodu do mateřské školy. Děti budou po dobu pobytu ve škole důsledně dodržovat osobní hygienu používáním virucidních mýdel a gelů na ruce. Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou mýdlem s virucidními účinky a to několikrát denně.

5. Ranní zdravotní filtr – Po příchodu dítěte do MŠ bude probíhat ranní zdravotní filtr – kontrola dítěte, zda nevykazuje příznaky virové COVID19 či jiné infekce, tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, vyrážka na chodidlech, průjem, zvracení, nauzea a zarudlé spojivky. Rodič počká na výsledek ranního filtru, který bude proveden třídní učitelkou nebo jiným pověřeným zaměstnancem školy. Výsledek filtru bude u každého dítěte zapsán do protokolu, kde se bude evidovat i případná změna zdravotního stavu dítěte. Nikdo s příznaky infekce nesmí vstoupit do školy.
Alergie – prevence záměny příznaků 
Jakmile rodiče sdělí učitelce, že dítě má alergii (vleklé rýmy, déletrvající kašel, opakující se sípavé dýchání, vznik kožních kopřivek nebo zvracení a průjem po  požití nějaké stravy či léku), musí být  přítomnost alergie prokázána tím, že je dítě odborně sledováno u lékaře, který má specializaci pro obor alergologie a klinické imunologie. Přinese třídní učitelce lékařskou zprávu, která bude součástí dokumentace dítěte – posudek o zdravotním stavu dítěte.  Při lékařsky nepotvrzené alergii (rýma, kašel) se bude v ranním filtru jednat o možný příznak virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do školky přijato.

6. Používání roušek – Rodič vybaví dítě do mateřské školy min. 2 ks podepsaných roušek na den pro případ, že se v MŠ vyskytne nákaza a tyto roušky odevzdá třídní učitelce k uložení do sanitačního boxu. Pokud v jedné roušce dítě přijde do školky, uloží si ji do sáčku a do šatní skříňky k odpolednímu použití. Dítě je způsobilé s rouškou manipulovat. Uvnitř budovy se mohou pohybovat děti i zaměstnanci bez roušky, nestanoví-li ředitelka školy s ohledem na výskyt rizikových faktorů mezi zaměstnanci jinak.

7. Pokud dítě během pobytu v MŠ začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit je do jiné místnosti a kontaktovat bezodkladně zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ a kontaktování pediatra. O podezření informuje ředitelka školy spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti ve skupině je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý stav indisponovaného dítěte.

8. Dětem je zakázáno nošení hraček z domova.  

9. Zákonný zástupce pravidelně sleduje aktuální zveřejňované informace na školním webu a na nástěnkách školy.

10. Zákonný zástupce je povinen sdělit mateřské škole aktuální telefonické spojení pro případ náhlého onemocnění dítěte.

11. Děti se v MŠ stravují běžným způsobem. Při vydávání stravy se dodržují zpřísněná hygienická pravidla na straně osob, které zajišťují přípravu a vydávání jídla. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

12. Úplata za předškolní vzdělávání a školské služby je vybírána obvyklým způsobem (za duben a květen bude školné kráceno).

Směrnici v plném znění najdete v záložce Dokumenty. Ta je pro všechny zúčastněné závazná s platností od 1. 6. 2020.

Děkuji Vám za pochopení a odpovědný přístup.

Jana Huková, ředitelka MŠ

Pro školní rok 2020/2021 k předškolnímu vzdělávání byly do MŠ Preciosa přijaty tyto děti:

1/2020

2/2020

4/2020

5/2020

6/2020

7/2020

11/2020

12/2020

13/2020

14/2020

15/2020

16/2020

17/2020

18/2020

19/2020

Vyvěšeno dne 25.5.2020

Jana Huková, ředitelka školy

 

Vážení zájemci o zápis do naší školy,

dostali jsme doporučení od Krajského úřadu Libereckého kraje na úpravu podmínek ohledně letošních zápisů do MŠ. Dle pokynů MŠMT mělo v době pandemie původně stačit vaše čestné prohlášení o očkování dítěte a kopie očkovacího průkazu. Dle správního řádu však nelze vydat rozhodnutí o přijetí dítěte bez potvrzení dětského lékaře.

Proto prosím vytiskněte FORMULÁŘ, nechte si jej potvrdit pediatrem a přiložte k ostatním dokumentům (žádost, kopie rodného listu – musí být odeslána do 11.5.).

Pokud by pediatr potvrzení nechtěl vystavit, přeruším správní řízení o přijetí do MŠ až do doby, kdy bude moci pediatr potvrzení vystavit a rodič pro zápis doložit.

Velmi se omlouvám za nastalé komplikace a děkuji za pochopení.

Jana Huková, ředitelka školy

 

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné  ZDE

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení   ZDE

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení (Tento díl žádosti slouží pro uplatnění nároku v případě převzetí péče o dítě jiným oprávněným)   ZDE

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy ze závažných důvodů

S ohledem na závažný epidemiologický stav a po projednání se zřizovatelem – PRECIOSA a.s. jsem rozhodla v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů o přerušení provozu mateřské školy s účinností od 17. března 2020 do odvolání.

V Liberci dne 16.3.2020, 16.35 hod

Jana Huková, ředitelka školy

 

Nařízení zřizovatele:   Uzavření MŠ od 17.3.2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření MŠ budete mít připravenu na našem webu během zítřka.

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením přijatým vládou České republiky v rámci zamezení šíření koronaviru a na základě doporučení Krajského úřadu Libereckého kraje

 • budeme důsledně provádět ranní zdravotní filtr před převzetím dítěte do MŠ
 • pokud bylo dítě v minulém týdnu nemocné, doneste prosím potvrzení od pediatra, že může do kolektivu
 • dítě, které je v karanténě z důvodu předchozího pobytu v rizikových oblastech, se nesmí účastnit předškolního vzdělávání
 • ruší se veškeré plánované aktivity školy do odvolání 
 • ruší se zájmové činnosti do odvolání
 • cizím osobám je vstup do školy zakázán (mimo dodavatelů)

Podrobnější informace:

Informace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

Sledujte i nadále webové stránky školy.

Jana Huková, ředitelka

Vážení rodiče,

od 16.3.2020 bude mít naše MŠ otevřeno.

Žádáme rodiče dětí, kteří se po jarních prázdninách vrací ze zahraničí, aby do mateřské školy děti po dobu 14 dnů nevodili nebo přivedli pouze dítě s potvrzením o bezinfekčnosti, které jim vystaví lékař.

Dále zdvořile prosíme všechny rodiče, kteří zůstávají doma se sourozencem svého dítěte, jsou nezaměstnaní či pracují z domova, aby z preventivních důvodů po přechodnou dobu do MŠ své dítě nevodili. 

Děkujeme za pochopení a solidaritu s ostatními dětmi i zaměstnanci školy.

O aktuálním stavu Vás budeme informovat na webových stránkách MŠ.

Jana Huková, ředitelka

ZÁPIS se koná 11. května 2020 od 14.30 do 16.00 hodin v budově MŠ.

Podrobné informace v Menu – záložka „Zápis do MŠ 2020“.

 

10. – 13.4.       Svátky Velikonoce

1. a 8.5.           Svátky 

6.7.                   Svátek

13.7. – 14.8.   Letní prázdniny     

28.10.               Svátek

29. a 30.10.    Podzimní prázdniny   

17.11.                 Svátek  

23.12. 2020 – 3.1.2021     Vánoční prázdniny   

 

 

 

Děkujeme všem, kteří jsou ochotni finančně nebo materiálně podpořit činnost Mateřské školy Preciosa. Jakékoliv takové podpory si velmi vážíme.

 

 

 

Firma ALL DEST – CZ s.r.o. věnovala v roce 2018 jako sponzorský dar naší mateřské škole lanový prvek „CESTA ODVAHY“ od výrobce TR Antoš s.r.o. v celkové hodnotě 56 700 Kč. Za vstřícný krok moc děkujeme majiteli firmy panu Martinu Hanzlovi. Lanový prvek z akátového dřeva využijeme ke sportovní činnosti a pohybovým aktivitám dětí na zahradě školky.