Nejnovější komentáře

  Zažili jsme

  p1230056 100_2143 p1270182 img_0475

  Kontakty

  II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s.

  IČO: 25027611
  Adresa: Puškinova 80
  463 12 Liberec 24
  Telefon: 485 149 163
  Mobil: 739 520 247
  e-mail:
  reditelka@mspreciosa-liberec.cz

  Zřizovatel

  Logo

  Facebook

  Informace o povinném předškolním vzdělávání od 1.9.2017
  určené pro zákonné zástupce dětí
  (březen 2017)

  Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání
  povinné. Tato povinnost se vztahuje:
  – na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
  – a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
  – na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
  – na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

  Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo
  jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
  Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno
  za přestupek.
  Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

  Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:
  1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu
  vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský
  obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce
  obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
  2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017.
  Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je
  zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách
  mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).
  3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého
  pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost
  určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto
  zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě
  zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě
  podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
  4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení
  bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
  5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
   – v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
   – po dobu 4 souvislých hodin denně,
   – začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

  Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
   individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor
  oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po
  převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do
  mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce
  je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
  oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské
  škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.
  Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení
  než je mateřská škola.
   vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem
  školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá
  ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí
  oznámit ve spádové mateřské škole;
   vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
  plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské
  škole.
  6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen
  odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

  Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz

  Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani